Zapojte sa do nášho partnerského programu a získajte odmenu! Zarábajte s nami!

Ako to funguje?

Vy umiestnite na svoje stránky, blog alebo sociálne siete odkaz na náš e-shop alebo priamo odkaz na konkrétny produkt (v akomkoľvek formáte – banner, ikona, textový odkaz a pod.). Návštevník klikne na odkaz alebo reklamu a my budeme vedieť, že návštevník prišiel od vás. Ak u nás návštevník do 30 dní nakúpi a zaplatí, vy získate províziu 7 % z hodnoty objednávky. Stav celkovej výšky vašej provízie si kedykoľvek môžete pozrieť v administrácii.

Čo na to potrebujete?

Stačí, ak máte vlastnú webovú stránku, blog, e-shop, e-mail, profil na sociálnych sieťach či hocičo, kde by ste o nás mohli dať vedieť.

Koľko Vás to bude stáť?

Vás to nestojí v podstate nič! Stačí len umiestniť odkaz alebo reklamný banner na svoje stránky. Výrobu odkazov, bannerov a pod. platíme my! Koľko si môžete zarobiť? To záleží len na vás, čím viac budete odkazovať a odporúčať náš tovar, tým viac si môžete zarobiť. Maximálna výška provízie nie je stanovená :-).

Pre koho je provízny program vhodný?

Často s nami spolupracujú mamičky na materskej dovolenke, ktorým sa hodí každé euro. Mamičky vo veľkej miere zdieľajú svoje skúsenosti na sociálnych sieťach (Facebook, Instagram a pod.) alebo v rôznych diskusných fórach (mamicka.sk, modrykonik.sk,...). Niektoré majú svoj vlastný blog, webovú stránku, kde ostatným mamičkám môžu tovar odporučiť a zdieľať svoju vlastnú skúsenosť. Čitateľky si na základe tohto odporúčania u nás tovar kúpia, a mamička, ktorá zdieľala svoje skúsenosti a napísala odporúčanie, získa províziu.

Samozrejme, je vhodný tiež pre všetkých ostatných, ktorí majú priestor, kde môžu osloviť cieľovú skupinu mamičiek.

Čo pre to treba urobiť?

Stačí sa zaregistrovať (je to zadarmo) aby sme vedeli, komu a kam máme peniaze posielať. Registráciou do provízneho systému potvrdzujete súhlas s podmienkami programu, ktoré si treba prečítať. Po registrácii získate jedinečný kód, ktorý vždy priložíte za url adresu odporúčaného tovaru. Potom už len sledujete, koľko každý deň na províziách zarábate.

Kde sa môžem zaregistrovať?

Registračný formulár nájdete  tu.

Potrebujete poradiť?

Ak máte akékoľvek otázky, môžete nám napísať na provize@mimulo.cz, radi vám so všetkým poradíme.

Prihlásenie pre existujúcich členov:

Prihlásiť sa môžete tu.

 

Obchodné podmienky 

spolupráce a provízneho systému on-line servera umiestneného na internetovej adrese www.mimulo.sk

Poskytovateľom provízneho systému je:

Firma: CARERO s.r.o.

Sídlo: Písek 311, 739 84 Písek u Jablunkova

IČO: 28108272

(DIČ): CZ28108272

Tel.: +420 555 508 930

E-mail: provize@mimulo.cz

(ďalej len „Poskytovateľ“)

 

1. Úvodné ustanovenia

Tieto obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán:

a) vzniknuté v súvislosti s dohodou o spolupráci uzavretou medzi Partnerom a Poskytovateľom;

b) vzniknuté v súvislosti s účasťou v províznom systéme Poskytovateľa.

Registráciou do provízneho systému vyslovujú Partner a Poskytovateľ svoj súhlas s týmito obchodnými podmienkami a zároveň sa obe strany zaväzujú riadiť sa týmito obchodnými podmienkami.

V otázkach, ktoré tieto obchodné podmienky neupravujú, sa vzťahy medzi Partnerom a Poskytovateľom riadia platnými právnymi predpismi, najmä zákonom č. 89/2012 Sb., občianskym zákonníkom.

Provízny systém je prevádzkovaný prostredníctvom aplikácie AffilBox, ktorú poskytuje spoločnosť OLYMPIC s.r.o., IČO 27480381.

2. Definícia pojmov

Dohoda o spolupráci je akákoľvek dohoda uzavretá v zmysle týchto obchodných podmienok medzi Poskytovateľom a Partnerom, a ktorej účelom je propagácia tovaru, služieb alebo činnosti Poskytovateľa. Konkrétny rozsah propagácie, výšku provízie vrátane informácie o zaťažení provízie DPH a prípadne ďalšie podrobnosti zverejní Poskytovateľ na svojom webovom rozhraní. Dohoda o spolupráci sa uzatvára elektronicky a nie je poskytovaná v písomnej podobe. Dohoda je uzavretá tým, že Partner stlačením potvrdzovacieho tlačidla v províznom systéme prijme podmienky spolupráce navrhované Poskytovateľom. Dohoda o spolupráci nie je príkazná zmluva ani zmluva o obchodnom zastúpení.

Kampaň určuje rozsah marketingovej a inej činnosti, ktorý Poskytovateľ bližšie definuje v províznom systéme a ponúka ho Partnerovi na propagáciu. Kampaňou sa rozumie najmä to, ktorý tovar, služby či webové stránky Poskytovateľa majú byť prostredníctvom provízneho systému propagované. Podrobné podmienky kampane alebo skupiny kampaní sú opísané v dohode o spolupráci.

Konverzia je akcia Návštevníka, ktorá je cieľom kampane. Konverziou sa rozumie najmä dokončenie nákupu tovaru či objednávky služieb Poskytovateľa. Z návštevníka sa konverziou stáva zákazník Poskytovateľa.

Metódy propagácie sú marketingové a iné obdobné činnosti Partnera, ktorými Partner propaguje tovar či služby Poskytovateľa. Metódami propagácie sa rozumie najmä:

- umiestnenie reklamného obsahu (najmä bannerov) na webových stránkach Partnera;

- uvedenie referencie na tovar či služby Poskytovateľa prostredníctvom blogov, diskusných fór alebo článkov (za predpokladu, že pravidlá blogov či diskusných fór túto činnosť umožňujú);

- rozposielanie e-mailov informujúcich o tovare či službách Poskytovateľa osobám, ktoré s touto formou marketingu vyjadrili náležitý súhlas v súlade s právnymi predpismi;

- odkaz na tovar či služby Poskytovateľa prostredníctvom sociálnych sietí;

Návštevníkom je osoba, ktorá navštívi webové stránky Poskytovateľa na základe činnosti vyvíjanej Partnerom v rámci povolených metód propagácie.

Partnerom je fyzická osoba staršia ako osemnásť rokov alebo právnická osoba, ktorá sa na základe registrácie účastní provízneho systému Poskytovateľa.

Províznym odkazom sa rozumie unikátny odkaz pridelený Partnerovi v rámci provízneho systému. Partner má nárok na províziu iba v prípade, že bol jeho provízny odkaz využitý pri uskutočnení schválenej konverzie.

Províznym účtom je účet Partnera vedený Poskytovateľom v internetovej aplikácii AffilBox v rámci administrácie provízneho systému, ku ktorému má Partner on-line prístup. Na účte sú evidované údaje týkajúce sa najmä počtu Návštevníkov, objednávok a ich stavu.

Schválená konverzia je konverzia, pri ktorej zo strany zákazníka dôjde k riadnej a plnej úhrade ceny tovaru či služby.

Webové stránky Poskytovateľa sú stránky Poskytovateľa umiestnené na adrese www.mimulo.sk.

Zákazníkom je osoba, ktorá na webových stránkach Poskytovateľa záväzne objedná tovar, službu či iné plnenie.

3. Účasť v províznom systéme

Účasť v províznom systéme vzniká registráciou Partnera v províznom systéme.

V rámci provízneho systému Partner propaguje služby či tovar Poskytovateľa na základe dohody o spolupráci pomocou metód propagácie.

Partner je plne zodpovedný za všetku škodu, ktorú spôsobí svojím konaním v rozpore s týmito podmienkami a/alebo právnym poriadkom Českej republiky Poskytovateľovi, iným používateľom webových stránok Poskytovateľa alebo ktorýmkoľvek tretím osobám.

Partner sa zodpovedá Poskytovateľovi za správnosť a úplnosť údajov uvedených pri registrácii. V prípade zmien v uvedených údajoch je Partner povinný o tejto skutočnosti Poskytovateľa bezodkladne informovať. Poskytovateľ nie je zodpovedný za škody vzniknuté Partnerovi z dôvodu neoznámenia zmien v údajoch.

4. Práva a povinnosti Partnera

Partner je povinný dbať na to, aby svojou činnosťou nepoškodzoval či neohrozoval dobré meno a povesť Poskytovateľa či ním ponúkaného tovaru a služieb.

Partner nesmie propagovať tovar či služby Poskytovateľa na webových stránkach, ktorých obsah môže akýmkoľvek spôsobom porušovať právne predpisy Českej republiky alebo dobré mravy. Najmä ide o o webové stránky s pornografickým obsahom a nelegálnym obsahom a o webové stránky, prostredníctvom ktorých dochádza k porušovaniu práv duševného vlastníctva či propagovaniu týchto činností.

Partner či rodinní príslušníci Partnera alebo osoby konajúce v zhode s Partnerom nesmú objednať tovar či služby Poskytovateľa cez vlastný provízny odkaz Partnera. Ak tak urobia, zaniká nárok Partnera na províziu z takto získaných konverzií. Ak uvedeným konaním vznikla Poskytovateľovi škoda, je Partner povinný mu túto škodu v plnej výške nahradiť.

Partner je povinný chrániť svoje prístupové údaje ku svojmu províznemu účtu pred zneužitím treťou osobou. Poskytovateľ nie je zodpovedný za škodu, ktorá Partnerovi takým zneužitím vznikne.

Partner je oprávnený využiť na propagáciu Poskytovateľa všetky textové a obrazové materiály, ktoré sú výsledkom tvorivej činnosti Poskytovateľa alebo ku ktorým má Poskytovateľ platnú licenciu, a ktoré sú Partnerovi za týmto účelom Poskytovateľom poskytnuté alebo sprístupnené v províznom systéme. Bez predchádzajúceho súhlasu Poskytovateľa nie je Partner oprávnený použiť poskytnuté materiály inak ako na účely kampane.

Partner nesmie bez predchádzajúceho súhlasu Poskytovateľa nijako pozmeňovať HTML kódy, grafickú podobu či obsah reklamných plôch (napríklad bannerov), ktoré mu poskytol Poskytovateľ na použitie v rámci kampane.

Partner je povinný zaistiť, aby v rámci ním zvolených metód propagácie nedochádzalo prostredníctvom programov, skriptov, opätovným načítaním reklamných bannerov či inými spôsobmi k nečestnému zvyšovaniu počtu zobrazení reklamných plôch Poskytovateľa.

Partner sa zaväzuje, že nebude propagovať Poskytovateľa rozposielaním správ (e-mailom, SMS, na diskusných fórach), ktoré sú kvalifikované ako nevyžiadaná pošta (SPAM). Ak Poskytovateľ zistí také konanie Partnera, je Poskytovateľ oprávnený odstúpiť od dohody o spolupráci a uzavrieť provízny účet Partnera. Partnerovi zároveň v takom prípade zaniká nárok na provízie, ktoré mu dosiaľ neboli vyplatené.

Tovar či služby Poskytovateľa nie je dovolené propagovať pomocou PPC kampaní v AdWords, Sklik, Facebook Ads a pod.

Partner berie na vedomie, že bannery, texty a ďalší obsah umiestnený v rozhraní aplikácie AffilBox a provízneho systému vrátane programového vybavenia webového rozhrania a provízneho systému využívajú ochranu podľa zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, v znení neskorších predpisov, a podľa zákona č. 89/2012 Sb., občiansky zákonník, v znení neskorších predpisov, na ich výkon je oprávnený Poskytovateľ alebo spoločnosť OLYMPIC s.r.o., a môžu byť predmetom ochrany ďalších práv tretích osôb tu nešpecifikovaných. Ich obsah nesmie byť Partnerom menený, kopírovaný, rozmnožovaný, šírený ani použitý žiadnou treťou stranou na akýkoľvek účel bez písomného súhlasu Poskytovateľa alebo iného oprávneného držiteľa autorských práv. Právo použiť chránený materiál v súlade s článkom 4.5 týchto podmienok nie je týmto ustanovením dotknuté.

5. Práva a povinnosti Poskytovateľa

Poskytovateľ sa zaväzuje v rámci schvaľovania provízií pravidelne schvaľovať konverzie Partnera. O schválení konverzie bude Partner informovaný prostredníctvom svojho provízneho účtu.

Na získavanie informácií o konverziách sa využívajú súbory cookie v počítačoch zákazníkov. Platnosť súborov cookie uvádza Poskytovateľ v rozhraní aplikácie. Partner berie na vedomie a Poskytovateľ nezodpovedá za to, že v prípade, že zákazník voľbou vo webovom prehliadači alebo inak využívanie súborov cookie zakáže, nemožno priradiť konverziu k províznemu odkazu Partnera, a že za takú konverziu Partnerovi provízia neprináleží.

Poskytovateľ nie je zodpovedný za prípadnú ujmu spôsobenú propagáciou programov zapojených v províznom systéme.

Poskytovateľ sa zaväzuje vyplatiť Partnerovi za ním uskutočnené a Poskytovateľom schválené konverzie províziu podľa článku 6 týchto obchodných podmienok.

Poskytovateľ je oprávnený vyžiadať si na schválenie propagačné e-maily a ďalšie texty, ktoré Partner chce v kampani použiť.

Poskytovateľ je oprávnený kedykoľvek meniť či dopĺňať znenie týchto obchodných podmienok. Práva a povinnosti strán sa riadia vždy tým znením obchodných podmienok, počas účinnosti ktorých vznikli. Zmenu obchodných podmienok je Poskytovateľ povinný Partnerovi oznámiť prostredníctvom kontaktného e-mailu, ktorý Partner zadal pri registrácii. Nové znenie obchodných podmienok bude voči Partnerovi účinné okamihom oznámenia na kontaktný e-mail, ktorý Partner zadal pri registrácii.

6. Provízia

Výška provízie je uvedená v províznom systéme pri každej kampani osobitne.

Provízie bude Poskytovateľ schvaľovať vždy bezodkladne po uplynutí lehoty, po ktorej právne predpisy alebo obchodné podmienky Poskytovateľa umožňujú spotrebiteľovi odstúpiť od zmluvy. Schvaľovanie konverzií sa realizuje manuálne. O schválení provízie bude Partner informovaný prostredníctvom svojho provízneho účtu.

Provízie budú schválené pri tých konverziách, kde došlo k riadnej a úplnej úhrade tovaru či služby propagovanej v kampani.

Za zrušené či stornované objednávky alebo pri odstúpení zákazníka od zmluvy nevzniká Partnerovi nárok na províziu.

7. Výplata provízie

Partner má nárok na výplatu provízie, ak súčet schválených provízií v jeho províznom účte je vyšší než suma uvedená na webovom rozhraní provízneho systému (t. j. dohodnutá v dohode o spolupráci).

Ak zostatok provízie na províznom účte Partnera prekročí sumu uvedenú v čl. 7.1, má Partner možnosť požiadať o výplatu provízie prostredníctvom svojho provízneho účtu. Na základe žiadosti Partnera mu Poskytovateľ zašle report, v ktorom bude uvedená výsledná suma, ktorú Partner môže fakturovať. Ak Partner nemôže vystaviť faktúru, bude mu jeho provízia vyplatená na základe dohody o vykonaní práce.

Splatnosť faktúry vystavenej Partnerom nesmie byť menej než 14 dní od jej doručenia Poskytovateľovi. Pre prípad, že bude z akýchkoľvek dôvodov na faktúre uvedená kratšia doba splatnosti, Partner aj Poskytovateľ prehlasujú, že taká faktúra je splatná 14 dní od jej doručenia Poskytovateľovi.

Výška celkovej provízie požadovanej Partnerom na výplatu musí zodpovedať údajom uvedeným na províznom účte ku dňu, ku ktorému jej výplatu Partner požaduje. Poskytovateľ je oprávnený žiadosť Partnera a správnosť uvedených údajov preskúmať. V prípade akýchkoľvek nezrovnalostí oznámi Poskytovateľ Partnerovi svoje zistenia, pričom sa strany zaväzujú poskytnúť si súčinnosť potrebnú na vyriešenie tejto záležitosti. Po dobu riešenia takej záležitosti sa určia lehoty stanovené na výplatu provízií.

Vyplácanie provízií sa realizuje výlučne bankovým prevodom na bankový účet Partnera vedenom v banke na území Českej republiky alebo Slovenska, pričom Partner je povinný oboznámiť Poskytovateľa so všetkými údajmi potrebnými na uskutočnenie platby (najmä číslo účtu). Provízie nebudú vyplácané v hotovosti, zahraničným bankovým prevodom (s výnimkou prevodu na území Slovenska), šekom ani iným spôsobom, ak sa Partner a Poskytovateľ nedohodli inak.

8. Výhrady Partnera

Partner má v prípade pochybností, najmä o správnosti evidencie sprostredkovaných konverzií alebo schválených provízií, možnosť uplatniť u Poskytovateľa svoje výhrady. V takom prípade je Partner povinný predložiť všetky dostupné údaje a záznamy, ktoré s výhradami súvisia.

Partner má právo uplatniť svoje výhrady do 30 dní odo dňa vzniku skutočnosti, ktorá je dôvodom na uplatnenie výhrady. Na výhrady uplatnené po márnom uplynutí tejto lehoty sa neprihliada.

Výhrady musí Partner zaslať Poskytovateľovi v písomnej podobe, ktorou sa rozumie aj e-mailová správa zaslaná na kontaktnú e-mailovú adresu Poskytovateľa. Za riadne uplatnenú výhradu sa považuje len taká výhrada, ktorá je Poskytovateľovi riadne doručená, je čitateľná a obsahuje všetky informácie a podklady, ktoré sú potrebné na úplné posúdenie výhrady Poskytovateľom.

Posúdenie a rozhodnutie o podaných výhradách je plne v kompetencii Poskytovateľa. Poskytovateľ výhrady vybavuje spravidla v lehote 30 dní odo dňa ich doručenia Poskytovateľovi. Rozhodnutie Poskytovateľa sa potom oznámi Partnerovi.

Rozhodnutie Poskytovateľa o uplatnenej výhrade je konečné.

9. Doba trvania dohody o spolupráci a jej zánik

Dohoda o spolupráci je uzavretá na dobu špecifikovanú v podmienkach kampane, prípadne na dobu neurčitú.

Dohoda o spolupráci môže zaniknúť:

- Dohodou medzi Poskytovateľom a Partnerom.

- Výpoveďou Poskytovateľa alebo Partnera. Výpoveď musí mať písomnú formu, prípadne formu e-mailu a musí byť doručená druhej zmluvnej strane, a to aj bez udania dôvodov. Dohoda o spolupráci zaniká dňom doručenia oznámenia o výpovedi druhej zmluvnej strane.

- Odstúpením od dohody o spolupráci zo strany Poskytovateľa. Poskytovateľ je oprávnený od dohody odstúpiť, ak sa preukáže, že Partner postupuje v rozpore s týmito obchodnými podmienkami, právnymi predpismi alebo dobrými mravmi. Oznámenie o odstúpení musí mať písomnú formu, prípadne formu e-mailu a musí byť doručené Partnerovi s uvedením dôvodu odstúpenia. Dňom doručenia výpovede prostredníctvom e-mailu sa rozumie deň, kedy tento e-mail Partner prijal, v pochybnostiach sa má za to, že dňom doručenia je tretí deň nasledujúci po dni odoslania oznámenia o odstúpení Poskytovateľom. Dohoda o spolupráci následne zaniká dňom doručenia oznámenia o odstúpení Partnerovi. Odstúpením od dohody o spolupráci zo strany Poskytovateľa zaniká Partnerovi nárok na dosiaľ nevyplatené provízie. V prípade, že porušením týchto obchodných podmienok alebo právnych predpisov vznikla Poskytovateľovi akákoľvek ujma, je Partner povinný ju nahradiť v plnej výške. Partner berie na vedomie, že nevyplatené provízie nemožno nijako započítať oproti spôsobenej ujme.

Zánik dohody o spolupráci nemá vplyv na prípadné nároky na náhradu ujmy.

V prípade zániku dohody o spolupráci na základe dohody alebo výpovede je Partner oprávnený vyžiadať si vyplatenie provízií u Poskytovateľa, na ktoré mu ku dňu zániku dohody o spolupráci vznikol nárok. Provízie budú Partnerovi vyplatené najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia faktúry.

10. Ochrana osobných údajov

Poskytovateľ vyhlasuje, že údaje Partnera budú chránené v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č.101/2000 Sb. o ochrane osobných údajov. Práva Partnera na informácie o spracovaní osobných údajov, právo požadovať opravu či ďalšie práva sa riadia platným znením tohto zákona.

Registráciou do provízneho systému vyjadruje Partner svoj súhlas so zasielaním e-mailových správ, ktoré budú slúžiť na zasielanie noviniek a informácií súvisiacich s kampaňami v províznom systéme či s predmetom podnikania Poskytovateľa. Tento súhlas je možné kedykoľvek odvolať.

Pri realizácii kampaní, najmä pri zasielaní e-mailových správ, sa Partner zaväzuje dodržiavať právne predpisy Českej republiky, najmä zákon č. 480/2004 Sb. o niektorých službách informačnej spoločnosti.

V prípade, že pri realizácii kampaní nastane porušenie právnych predpisov v zmysle predchádzajúceho článku 10.3 zo strany Partnera, nesie za toto porušenie výlučnú zodpovednosť Partner. V prípade, že sa bude od Poskytovateľa v súvislosti s takou protiprávnou činnosťou Partnera požadovať peňažné plnenie, má Poskytovateľ voči Partnerovi nárok na úhradu takého plnenia, vrátane nákladov na právne zastúpenie.

Tieto obchodné podmienky sa riadia právnym poriadkom Českej republiky.

Poskytovateľ si vyhradzuje právo na zmenu týchto obchodných podmienok.

Obchodné podmienky v tomto znení sú platné od 11. 7. 2016.